2B Advice
TEL: +49 (228) 926165100
FREE DOWNLOAD
Job Posting

Project Manager pre medzinárodné IT projekty

Projektový manažér pre medzinárodné IT projekty

Miesto práce: Brezno, Slovensko

Odvetvie: Poradenstvo v oblasti ochrany údajov a softvérové ​​riešenia

Pracovný čas: Plný pracovný úväzok, 40 ​​hodín týždenne

Popis: 2B Advice hľadá tímového hráča pre úlohu projektového manažéra, ktorý bude súčasťou nášho vývojového tímu na Slovensku.

 

Stručný popis spoločnosti

Ochrana údajov a súkromie údajov sú v súčasnosti nevyhnutné pre každú spoločnosť a každú inštitúciu na celom svete. Každý deň sa zhromažďuje, ukladá a vymieňa veľké množstvo údajov. Každý, kto tieto údaje o zamestnancoch a zákazníkoch dostatočne nechráni, nedbanlivo prezradí súkromné ​​informácie a často neúmyselne riskuje poškodenie imidžu a stratu dôveryhodnosti.

Každá spoločnosť je povinná venovať sa organizácii a účinnej ochrane osobných údajov. Často sa to deje nedostatočne len pomocou jednoduchých tabuliek, formulárov a nástrojov eDP. Spoločnosti a korporácie čoraz viac považujú ochranu údajov za otázku riadenia, ktorá nespočíva len jednoduchým vymenovaním zodpovedenej osoby pre ochranu osobných údajov.

Profesionálna a udržiavaná ochrana údajov pokrýva všetky právne a technické aspekty tohto zložitého procesu. Zahŕňa to rozsiahle konzultácie, vzdelávanie, realizáciu, skúšky a certifikáciu – a to aj v medzinárodnom kontexte. Tieto požiadavky sú presne tým, na čo sa spoločnosť 2B Advice špecializuje: zjednodušiť a umožniť bezpečné spracovanie osobných údajov v rámci spoločnosti – dnes aj v budúcnosti.

2B Advice poskytuje služby v oblasti ochrany súkromia a riadenia rizík založené na technológiách. Spoločnosť bola založená odborníkmi v oblasti práva a ochrany osobných údajov v roku 2003 v Nemecku. Dnes má spoločnosť 2B Advice zastúpenie v USA, Nemecku, Taliansku, Francúzsku a na Slovensku. Úspech našej organizácie je založený na vzdelaní, skúsenostiach a energii nášho tímu.

Hľadáme tímového hráča pre úlohu projektového manažéra, ktorý bude súčasťou nášho slovenského vývojového tímu.

 

Náplň práce:

 • Ako Scrum Master sa podieľať na vývoji našich riešení v oblasti ochrany údajov spolu s Product Owner-om a vývojovým tímom.
 • Zodpovednosť za vypracovanie projektového plánu, ktorý zahŕňa plánovanie, špecifikácie, podmienky a výstupy projektu
 • Monitorovať a riadiť realizáciu projektu v súlade s projektovým plánom
 • Identifikovať a riadiť príslušné projektové riziká
 • Vyhodnocovať realizáciu projektu a výsledky v spolupráci s produktovým manažmentom
 • Definovať, plánovať, riadiť a koordinovať pridelené úlohy, viesť členov tímu a zabezpečovať realizáciu

 

Mzda (brutto)

1500-2500 Eur / mesiac

Výslednú základnú zložku mzdy je možné upraviť podľa individuálnych zručností a skúseností vybraného kandidáta

 

Vaša kvalifikácia, zručnosti a schopnosti

 • Skúsenosti s riadením projektov
 • Skúsenosť s IT projektami je výhodou
 • Skúsenosti s projektovým riadením SCRUM sú výhodou
 • Skúsenosti s Azure DevOps sú výhodou
 • Záujem o IT a nové trendy
 • Komunikačné zručnosti
 • Vyjednávacie zručnosti
 • Prezentačné zručnosti
 • Kritické myslenie
 • Riešenie problémov
 • Jazyky: Angličtina – Vyššie pokročilý (B2), Nemčina je výhodou

 

Ponúkame:

 • Príležitosti pre tréning a rozvoj
 • Kurz angličtiny
 • Možnosť práce z domu
 • Celoročné úrazové poistenie a životné poistenie
 • Príspevok na stravné lístky
 • Teambuildingové akcie
 • Práca v mladom kolektíve
 • Miesto výkonu práce je Brezno, Slovensko
 • Zmluva na dobu neurčitú po úspešnom ukončení skúšobnej doby
 • Kvalitné zaškolenie a podpora od tímu osvedčených právnych a IT odborníkov
 • Flexibilná pracovná doba
 • Možnosť realizácie sa v našich zahraničných spoločnostiach
 • Príležitosti pre ďalšie vzdelávanie a kariérny postup

 

Zaujali sme Vás?

Ak áno, tak nám pošlite Vaše podklady a uveďte Vaše mzdové očakávania a najbližší možný termín nástupu do zamestnania.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte pána Madliaka na čísle +421 48 28123 32

Prosím, pošlite Vaše podklady na: kariera@2b-advice.com

Dátum zverejnenia: 10. decembra 2019

 

 

 

Project Manager for international IT projects (m/w/d)

Location: Brezno, Slovakia

Industry: Data Protection Consulting and Software Solutions
Hours: Full-time, 42 hours per week

Description: 2B Advice is looking for a team player for the role of project manager to be a part of our Slovakian development team.

 

Brief description of the company

Today, data protection and data privacy are vital for every company and every institution around the world: huge amounts of data are being collected, stored, and exchanged every day. Anyone who doesn’t sufficiently protect these employee and customer data, negligently discloses private information and often inadvertently risks image damage and credibility loss.

Each company is obliged to attend to both the organization and the effective protection of the personal data. Often this is done inadequately, using only provisional spreadsheets or simple forms and eDP tools. Companies and corporations increasingly consider data protection as a management issue that is not satisfied by simply appointing a privacy officer.

Professional and sustainable data protection covers all legal and technical aspects of this complex procedure. This includes extensive consulting, education, execution, examination, and certification – also within the international context. These requirements are exactly what 2B Advice is specializing in: to simply and make possible the processing of personal data secure within the company – today and in the future.

2B Advice provides technology-enabled privacy compliance and risk management services. The company was founded by legal and privacy experts in 2003 in Germany. Today, 2B Advice has offices in the United States, Germany, Italy, France, and Slovakia. Our organization’s success is built on our team’s education, experience, and energy.

 

We are looking for a team player for the role of project manager to be a part of our Slovakian development team.

 

You will:

 • Work in the role of Scrum Master on our solutions in the field of data protection together with the Product Owner and Development Team
 • Be responsible to establish a project plan that includes planning, specifications, conditions, and project deliverables
 • Monitor and control the project execution according to the project plan
 • Identify and manage relevant project risks
 • Evaluate project execution and results in cooperation with product management
 • define, plan, manage and coordinate assigned tasks, lead team members and ensure execution
 

Wage (gross)

1500-2500 Eur/Month

The final basic wage component can be adjusted accordingly to individual skills and experience of selected candidate

 

Your Qualifications, Skills and Abilities:

 • Experience with leading projects
 • Experience with IT projects are advantage
 • Experience with SCRUM project management are advantage
 • Experience with Azure DevOps are advantage
 • Interest in IT and new trends
 • Communication skills
 • Negotiation skills
 • Presentation skills
 • Critical thinking
 • Problem solving
 • Languages: English – Upper intermediate (B2), German is advantage
 

We offer:

 • Trainings and development opportunities
 • Internal English course
 • Possibility of Home office
 • All-year accident health insurance and life insurance
 • Meal vouchers contribution
 • Teambuildings
 • Regularly company events for employees
 • Young and enthusiastic working environment
 • Working location is Brezno, Slovakia
 • Permanent employment after a successful probationary period
 • Solid training and support from a team of proven legal and IT professionals
 • Flexible working hours
 • Possible applications in our foreign companies
 • Further education and promotion opportunities

 

Have we picked your interest?

Then please apply with your salary expectations and your earliest possible starting date. If you have any questions, please do not hesitate to contact Mr. Madliak at +421 48 28123 32

Please send your application and documents to: kariera@2b-advice.com

 

Date Posted: December 10, 2019